Regulamin koła naukowego SNS Automatyk

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO „SNS AUTOMATYK”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Koło Naukowe „SNS Automatyk”, zwane dalej Kołem to organizacja zrzeszająca studentów, działająca na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, której celem jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych w szeroko rozumianej dziedzinie automatyki przemysłowej.

§2

Koło ma siedzibę na Wydziale Elektrycznym, przy ul. Janiszewskiego 8, w budynku D20.

§3

Działalność Koła oparta jest głównie na opracowywaniu oraz realizowaniu projektów, jak również promowaniu rozwiązań związanych z szeroko pojętą automatyką przemysłową.

 II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§4

Szczegółowe cele Koła są następujące:

 • stworzenie odpowiednich warunków pracy i nauki dla członków Koła,
 • umożliwienie członkom Koła rozwoju w kierunkach technicznych, przede wszystkim w dziedzinie automatyki przemysłowej,
 • promowanie Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Elektrycznego,
 • promowanie projektów oraz prac wykonanych przez członków Koła
 • umożliwienie członkom Koła uczestnictwa w dodatkowych warsztatach i szkoleniach, celem poszerzenia ich wiedzy oraz umiejętności z zakresu automatyki i innych dziedzin przemysłu,
 • nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z systemami automatyki.

§5

Określone w §4 cele są realizowane poprzez:

 • prowadzenie szkoleń,
 • zapewnienie dostępu do warsztatu wyposażonego w sprzęt niezbędny do wykonywania projektów,
 • uczestnictwo w inicjatywach organizowanych przez zewnętrzne firmy, spółki lub przedsiębiorstwa,
 • prezentację wykonanych projektów podczas akcji organizowanych wewnątrz Politechniki Wrocławskiej, a także na zaproszenie firm współpracujących,
 • organizację spotkań Koła, w celu:
  • omówienia prac projektowych,
  • rozstrzygnięcia problemów technicznych,
  • przekazania informacji o najbliższych działaniach związanych z wydarzeniami, w których Koło będzie uczestniczyć.

III. ZARZĄD KOŁA

§6

Zarząd Koła składa się z:

 1. Prezesa
 2. Członka zarządu ds. projektów
 3. Członka zarządu ds. szkoleń
 4. Członka zarządu ds. HR
 5. Członka zarządu ds. współpracy z firmami
 6. Członka zarządu ds. marketingu

§7

Kadencja wszystkich członków Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w wyborach organizowanych na początku roku akademickiego.

§8

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Koła oraz reprezentuje je na zewnątrz Koła.

§9

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§10

Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Koła,
 • sporządzanie planów pracy,
 • kontrola majątku Koła,
 • podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • przyjmowanie i odwoływanie członków,
 • zawieszanie w prawach członka na czas ograniczony (§20),
 • podejmowanie środków dyscyplinarnych opisanych w §15.

§11

W sytuacji, gdy skład Zarządu Koła ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. 

IV. CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

Członkami Koła mogą być wszyscy studenci Politechniki Wrocławskiej przyjęci w procesie rekrutacji. Proces rekrutacji opisany jest w §13.

§13

Proces rekrutacji przygotowywany jest przez Zarząd i składa się z następujących etapów:

 1. wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z opracowaniem zadania wstępnego,
 2. rozmowa rekrutacyjna z kandydatem,
 3. przyjęcie na okres próbny, w którym to kandydat:
  • ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach oraz szkoleniach organizowanych przez Koło,
  • ma obowiązek wykonania projektu wstępnego związanego z tematyką działalności Koła (zgodnie z założeniami ustalonymi w trakcie okresu próbnego), którego prezentacja kończy okres próbny.

§14

Aby zostać członkiem Koła konieczne jest pozytywne zakończenie okresu próbnego zgodnie z §13 oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem potwierdzone podpisem kandydata. Każdy członek Koła zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Niezastosowanie się do Regulaminu może być podstawą do podjęcia środków dyscyplinarnych wobec członka Koła. Środki dyscyplinarne zostały opisane w §15.

§15

Środkami dyscyplinarnymi są:

 • skreślenie z listy członków Koła,
 • zawieszenie w prawach członka na czas ograniczony (§20),
 • zgłoszenie problemu do Opiekuna Koła,
 • zgłoszenie problemu do odpowiednich organów uczelni.

Zarząd ma prawo podjąć środki dyscyplinarne wobec członka Koła w przypadku, gdy członek:

 • nie postępuje zgodnie z założeniami Regulaminu,
 • nie bierze udziału w zebraniach Koła w trakcie semestru, bez podawania przyczyny,
 • rezygnuje z grupy projektowej bez podania przyczyny lub nie wypełniania zadań, do których się zobowiązał,
 • podejmuje działania utrudniające pracę innym członkom Koła,
 • nie traktuje z szacunkiem innych członków Koła,
 • podejmuje działania sprzeczne z Regulaminem Studiów na Politechnice Wrocławskiej,

§16

Członek Koła ma następujące obowiązki:

 • przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz postanowień Koła,
 • przynależność do co najmniej jednej podgrupy projektowej oraz aktywne w niej uczestnictwo (za wyjątkiem członków, którzy zgłoszą potrzebę zawieszenia swojej działalności ze względu na obowiązki studenckie lub trudną sytuację osobistą §20),
 • dbałość o stan sprzętu wypożyczonego do pracy przy projektach oraz o porządek w pomieszczeniach Koła,
 • godne reprezentowanie Koła,
 • Uczestniczenie w spotkaniach (przynajmniej raz w semestrze).

§17

Członek Koła ma następujące prawa:

 • prawo wybierania oraz bycia wybieranym do Zarządu Koła,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Koła,
 • zgłoszenie wniosku o wotum nieufności wobec Zarządu (opisane w §18),
 • zwoływanie spotkań, mających na celu pomoc w realizacji wyznaczonych działań,
 • rezygnacja z przynależności do Koła, bez podawania przyczyn.

§18

Wniosek o wotum nieufności wobec aktualnego Zarządu powinien zostać zgłoszony przez minimum 5 członków Koła, w formie pisemnej, osobiście lub mailowo (skan pisma), do Prezesa Koła, z jednoczesnym powiadomieniem Opiekuna Koła.

Pismo powinno zawierać uzasadnienie i musi być podpisane przez wszystkich wnioskujących. Może także zawierać wskazanie propozycji nowego członka Zarządu.

Głosowanie nad wnioskiem musi się odbyć przed upływem 30 dni od daty złożenia wniosku. Uchwalenie wotum nieufności następuje w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Po uchwaleniu wotum nieufności wobec obecnego Zarządu, wybranie nowego Zarządu powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  Kadencja nowego Zarządu trwa do końca bieżącego roku akademickiego.

§19

Utrata statusu członka następuje, gdy członek:

 • dobrowolnie zrezygnuje z przynależności do Koła,
 • w wyniku podjęcia środków dyscyplinarnych wobec członka (opisanych w §15)

Rezygnacja dobrowolna nie prowadzi do żadnych konsekwencji. Członek, usunięty przez Zarząd, nie będzie miał możliwości ponownego przystąpienia do Koła przez dwa kolejne semestry.

Osoby, które utracą status członka zobowiązane są do rozliczenia się z Zarządem.

§20

Zawieszenie w prawach członka może nastąpić jeżeli:

 • członek zgłosił taką potrzebę ze względu na obowiązki studenckie lub trudną sytuację osobistą,
 • członek nie dopełnił jednego z obowiązków opisanych w §16, jednak zdaniem Zarządu nie było to rażące niedopełnienie; zawieszenie stanowi wówczas rodzaj kary dyscyplinarnej.

Minimalny czas zawieszenia to jeden miesiąc, a maksymalny – jeden semestr. Decyzję o czasie trwania zawieszenia podejmuje Zarząd Koła.

 V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§21

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Koła podejmuje Zarząd.

§22

Finanse na realizację projektów pochodzą ze środków przyznanych przez Politechnikę Wrocławską – z jej budżetu lub ze środków wypracowanych przez członków Koła i przekazanych Politechnice Wrocławskiej na podstawie wcześniej zawartych umów.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

Decyzja o zmianie Regulaminu lub rozwiązaniu Koła wymaga większości 2/3 głosów, w głosowaniu, w którym bierze udział co najmniej połowa członków Koła. 

§24

W przypadku rozwiązania Koła, wyposażenie zostaje przekazane innym Kołom, działającym przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty rozwiązania.

§25

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają ocenie i decyzji Dziekana Wydziału Elektrycznego.